Stanovy spolku Toller Klub CZ 

 

Část první

Čl. 1

Základní ustanovení
1) Toller klub CZ z.s. je korporací (spolkem) jehož právní poměry se řídí zejména zákonem
č.89/2012 Sb. občanského zákoníku a těmito stanovami.
2) Tyto stanovy upravují název, sídlo, cíle, činnosti, organizaci a zásady hospodaření v Toller
klubu CZ z.s.
3) Název spolku zní Toller klub CZ z.s., pro účely těchto stanov bude dále v textu označován
jako „spolek“
4) sídlem spolku je Topolová 562, Vřesina, 742 85
5) Působnost spolku se vymezuje na celé území České republiky

Čl. 2

Charakter spolku
Spolek je dobrovolným, nevládním, sportovním, neziskovým svazkem občanů, v němž se
sdružují majitelé, chovatelé a příznivci plemene Nova Scotia Duck Tolling Retriever
(dále jen „NSDTR“).
Hlavním cílem a posláním spolku je vytvářet podmínky pro zdárný rozvoj plemene.
Působnost spolku se vymezuje na celé území České republiky.

Čl. 3

Základní účely, poslání a cíle spolku
1) Zajišťovat všestranné vyžití členů a zájemců o chov a výcvik plemene NSDTR v souladu s
posláním a cíli Mezinárodní kynologické organizace FCI
2) Organizovat výcvikové, chovatelské a společenské akce
3) Poskytovat rady, informace a odbornou pomoc členům spolku a zájemcům z řad majitelů,
chovatelů a příznivců plemene
4) Podporovat vzdělávání členů a zájemců o chov plemene NSDTR v oblasti zdravotní
problematiky, prevence specifických genetických onemocnění psů plemene NSDTR a
inbreedingových komplikací plemenitby u málopočetného plemene retrieverů
5)Aktivně spolupracovat se zahraničními kluby v oblasti chovatelství a pracovních zkoušek a
seminářů
6) Aktivně spolupracovat s právnickými osobami a dalšími subjekty zabývajícími se obdobnými
účely a posláním jako Toller klub CZ z.s.
7) Hájit zájmy svých členů navenek
8) Vytvářet ekonomickou základnu pro plnění svého poslání, cílů a úkolů

Čl. 4

Hospodaření spolku
1) Spolek bude vykonávat hlavní činnost za účelem dosažení svého účelu, svých cílů a pro
splnění úkolů určených těmito stanovami. Žádná z hlavních činností spolku není podnikáním a
nesměřuje k dosažení zisku.
2) Finanční prostředky pro výkon činností získává především, nikoliv však výlučně, z:
a) členských příspěvků
b) dotací z veřejných rozpočtů
c) darů od fyzických a právnických osob
d) zisku vytvořeného vedlejšími činnostmi spolku
e) úroky z bankovních vkladů spolku
3) Dojde-li při výkonu hlavní činnosti k dosažení příjmů, je spolek povinen tento příjem použít k
úhradě nákladů na svou činnost, k úhradě nákladů spojených se svou správou anebo k úhradě
nákladů spojených s rozvojem své činnosti.
4) Za účelem získání prostředků k výkonů svých hlavních činností může spolek vykonávat i
vedlejší činnosti, které mohou směřovat k dosažení zisku.
5) Závazky spolku nesmí překročit výši jeho obvyklých ročních příjmů.
5) Členové spolku neodpovídají ani neručí za závazky spolku.
6) Spolek je povinen vést účetnictví v rozsahu a způsobem stanovenými příslušnými právními
předpisy. Za řádné vedení účetnictví odpovídá Výkonný výbor. Vedením účetnictví může být
pověřena osoba s příslušnou odbornou znalostí a kvalifikací. O výsledcích hospodaření v
jednotlivých hospodářských letech je Výkonný výbor povinen sestavovat zprávy o hospodaření a
účetní závěrky podle příslušných právních předpisů a tyto předkládat k projednání a schválení
Členské schůzi.

 

Část druhá

Čl. 5

Vznik členství
1) Členství ve spolku je dobrovolné, výběrové a na přijetí za člena není právní nárok.
2) Členství řádné
a) Členem spolku se může stát každá fyzická nebo právnická osoba, která má zájem podílet se
na činnosti a poslání spolku. Čekatel ve spolku je zaevidován matrikou na základě podané
písemné přihlášky, zaplacením zápisného a členského příspěvku. Má všechna práva a
povinnosti, kromě práva hlasovacího. Zjistí-li se při evidenci čekatele, že nesplňuje podmínky pro
vznik členství, výbor jeho zaevidování jako čekatele odmítne a vrátí mu zápisné a členský
příspěvek. Členství čekatele ve spolku vzniká dnem následujícím po schválení Výkonným
výborem. Rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí nebo nepřijetí čekatele za člena je konečné.
b) Členem spolku může být i cizí státní příslušník.
c) Žádost o členství musí být žadatelem podána písemně nebo elektronicky na adresu určenou
Výkonným výborem spolku spolu s potvrzením o zaplacení zápisného a členského příspěvku.
Potvrzení o přijetí za člena vydává Výkonný výbor v písemné nebo elektronické podobě.
d) Výkonný výbor spolku je oprávněn nepřijmout přihlášku zejména z důvodů předchozího
vyloučení ze spolku za přestupky a jiná provinění proti řádům spolku, nebo jiného spolku, nebo
známého jednání žadatele, které by mohlo vést k narušení soužití ve spolku, případně poškodit
na veřejnosti jeho dobré jméno a oprávněné zájmy.
3) Členství čestné
a) Čestné členství může být uděleno na návrh člena spolku osobám, které se výrazně zasloužily
o rozvoj plemene nebo jeho propagaci a schvaluje je na návrh Výkonného výboru Členská
schůze.
b) Čestný člen nehradí členské příspěvky, má stejná práva a povinnosti jako řádný člen.

Čl. 6

Zánik členství
Členství ve spolku zaniká:
1) Dnem doručení písemného prohlášení člena o vystoupení ze spolku
2) Neobnovením členství, tj. nezaplacením členského příspěvku do 28. 2. běžného roku
3) Zrušením členství nebo vyloučením ze závažných a doložených důvodů na základě
rozhodnutí Kontrolní komise
4) Úmrtím člena
5) Zánikem spolku

Čl. 7

Práva členů
Člen spolku má právo:
1) Volit Prezidenta spolku a být za něj volen
2) Účastnit se Členské schůze
3) Vyjadřovat se k činnosti spolku, k přijímaným dokumentům a ke zprávám o činnosti spolku,
předkládat návrhy, podněty a připomínky k činnosti spolku
4) Být informován o činnosti spolku a jeho orgánů
5) Účastnit se činnosti spolku a požívat všech výhod plynoucích z členství sdružení
Člen spolku má povinnost:
1) Dodržovat tyto stanovy, jednat v souladu s cíli spolku a nepodnikat kroky, které by byly v
rozporu s jeho zájmy, nebo které by mohly poškodit dobré jméno spolku
2) Platit stanovené členské příspěvky v řádné výši a ve stanoveném termínu
3) Informovat výbor o všech změnách souvisejících s činností spolku
4) Jednat v souladu se zájmy spolku

Čl. 8

Seznam členů
1) Spolek vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:
Fyzické osoby Právnické osoby
Jméno a příjmení Název
Bydliště Sídlo
Datum narození IČO
Tel. č./ email Tel. č./ email
Osoba jednající jménem člena ve spolku
2) Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Matrikář spolku. Matrikář provede zápis nového
člena do seznamu členů ve lhůtě 14 dnů od vzniku členství. Matrikář provede výmaz člena ze
seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
3) Matrikář je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o
výpis požádá.

Čl. 9

Orgány spolku
Orgány spolku jsou:
1) Členská schůze
2) Výkonný výbor
3) Prezident
4) Kontrolní komise

Čl. 10

Členská schůze
1) Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku a je oprávněna rozhodovat o všech zásadních
záležitostech týkajících se spolku, pokud tyto záležitosti nejsou svěřeny do působnosti jiných
orgánů spolku těmito stanovami nebo zákonem.
2) Do působnosti a pravomoci Členské schůze spolku zejména náleží:
a) stanovení základních zásad činnosti spolku a jeho orgánů
b) vyhodnocení a případné schvalování zpráv o činnosti jím zvolených orgánů, plánů činnosti
spolku
c) schvalování stanov spolku, jejich změn a doplňků
d) projednávání a případné schvalování zpráv o hospodaření, účetních závěrkách spolku a
rozpočtu
e) rozhodnout o zrušení spolku s likvidací, o fúzi nebo rozdělení spolku
f) rozhodovat o výši a splatnosti členských příspěvků
g) rozhodování o dalších záležitostech spolku určených těmito stanovami nebo zákonem
nejvyššímu orgánu spolku
h) volit prezidenta spolku na volební schůzi, která se koná jednou za pět let
i) volit kontrolní komisi na volební schůzi, která se koná jednou za tři roky
3) Členská schůze je oprávněna svým rozhodnutím přenést pravomoc rozhodovat o některých
záležitostech, které jsou svěřeny Členské schůzi, na Výkonný výbor, s výjimkou pravomocí
uvedených v odstavci 2) písm. c), d) a f) tohoto článku stanov. Výbor může uspořádat
elektronické hlasování o některém z bodů spadajících do pravomoci Členské schůze.

Čl. 11

Svolání, usnášeníschopnost a jednání Členské schůze
1) Schůzi členů svolává Prezident spolku nejméně jednou v kalendářním roce. Statutární orgán
však svolá Schůzi členů kdykoliv, požádá-li o to alespoň třetina všech členů nebo Kontrolní
komise spolku.
2) Schůze členů se svolává oznámením na webovém informačním portálu spolku, pokud je
takový informační portál zřízen a rozesláním informace všem členům spolku elektronickou
poštou nejméně 7 dní předem. Součástí oznámení je i návrh programu.
3) V roce, kdy končí mandát orgánům spolku voleným Členskou schůzí, vykonávají tyto orgány
svůj mandát do doby konání Členské schůze v daném roce.
4) Schůze členů rozhoduje prostou většinou hlasů přítomných členů.
5) Schůze členů je schopna usnášení, je-li přítomno 50% členů spolku. Pokud schůze bude
prohlášená usnášení neschopnou, proběhne 30 minut po tomto prohlášení náhradní schůze.
Náhradní schůze členů je vždy schopna usnášení.
6) Po zahájení schůze a ověření usnášení schopnosti je zvolen předseda zasedání a následně
ověřovatel zápisu. Zasedání schůze členů jsou neveřejná. Z každého zasedání vyhotoví
předsedající zápis, který spolu podepíše zvolený ověřovatel.
7) Člen spolku se může nechat na Členské schůzi zastoupit na základě plné moci, která musí být
udělena pro určitou Členskou schůzi a opatřena úředně ověřeným podpisem zmocnitele.
Zmocněnec může na Členské schůzi zastupovat nejvýše jednoho člena.
8) Zápis ze schůze je následně ve lhůtě 40 dní zpřístupněn členům spolku v elektronické podobě
na webovém informačním portálu spolku.

Čl. 12

Výkonný výbor
1) Výkonný výbor má 7 členů. V čele Výkonného výboru stojí Prezident. Ostatní členy
Výkonného výboru jmenuje Prezident. Funkční období Výkonného výboru je pět let, během
tohoto období může být člen odvolán rozhodnutím Výkonného výboru.
2) Ve Výkonném výboru Prezident vždy jmenuje funkce viceprezidenta, ekonoma, matrikáře,
sekretáře, koordinátora pro sportovní výkon a koordinátora pro lovecký výkon. Členem
Výkonného výboru může být pouze fyzická osoba, která je zletilá a plně svéprávná. Členem
Výkonného výboru může být pouze člen spolku. Členství ve Výkonném výboru je neslučitelné se
členstvím v Kontrolní komisi.
3) Výkonnému výboru přísluší:
a) Rozhodovat o přijetí či nepřijetí nových členů spolku, jejich vyloučení a má právo pozastavit
členství členovi, kterého hodlá Členské schůzi navrhnout k vyloučení.
b) Vést seznam členů spolku jakož i jeho podpůrné evidence.
c) Zajistit řádnou evidenci majetku spolku.
d) Podávat schůzi členů zprávu o hospodaření.
e) Navrhovat Členské schůzi změnu členských příspěvků.
f) Zasedání Výkonného výboru svolává Prezident spolku zpravidla jednou za dva měsíce.
g) Zasedání Výkonného výboru může být uskutečněno také elektronickou formou.
h) Výkonný výbor rozhoduje prostou většinou všech hlasů.
i) Rozhodnutí Výkonného výboru jsou ve formě písemné, podepsané přítomnými členy
Výkonného výboru, či ve formě soupisu rozhodnutí v elektronické podobě dostupné běžnými
prostředky všem členům.
j) Výkonný výbor umožní všem členům spolku nahlížet do zápisů z Členských schůzí a soupisu
rozhodnutí Výkonného výboru. Kontrolní komisi pak kontrolu účetnictví a dalších materiálů
souvisejících s činností spolku.

Čl. 13

Prezident
1) Prezident je statutárním orgánem spolku. Zastupuje spolek navenek a jedná jeho jménem.
2) Prezident koordinuje činnost spolku a přijímá rozhodnutí za účelem řízení spolku a jeho řádné
správy.
3) Obvykle předsedá zasedání Výkonného výboru a koordinuje jeho činnost.
5) Prezident spolku průběžně vyřizuje záležitosti spolku a při řízení spolku rozhoduje o všech
záležitostech, které nepatří do výlučné působnosti Členské schůze nebo Výkonného výboru
spolku.
6) Prezident spolku je každoročně povinen vypracovat ve spolupráci s ekonomem zprávu o stavu
hospodaření spolku. Na nejbližší Členské schůzi, která schvaluje rozpočet na další období,
předkládá, ve spolupráci s ekonomem, účetní závěrku za uplynulé období ke schválení.
7) Prezident spolku je povinen na Členské schůzi poskytovat pravdivé informace o hospodaření
spolku všem přítomným členům Spolku. Tyto informace pak musí být následně, tedy nejpozději
do 30 dnů ode dne konání Členské schůze zveřejněny na webových stránkách spolku.
6) V případě naléhavé provozní nutnosti rozhoduje prezident o dispozici s finančními prostředky
samostatně.
7) V případě nepřítomnosti Prezidenta jej zastupuje v plném rozsahu Viceprezident.
Čl. 14
Kontrolní komise
1) Kontrolní komise je kontrolním a revizním orgánem spolku. Kontrolní komise dohlíží na výkon
působnosti a pravomocí Prezidenta a Výkonného výboru. Orgány spolku jsou povinny
poskytnout členům Kontrolní komise potřebnou součinnost pro jejich kontrolní činnost. Kontrolní
komise spolku se ze své činnosti zodpovídá Členské schůzi.
2) Do pravomocí a povinností Kontrolní komise náleží zejména:
a) kontrola hospodaření spolku a nakládání s majetkem zejména formou přezkoumávání
účetních závěrek a zpráv o hospodaření spolku
b) vyjadřování se k hospodaření spolku a předkládání zpráv o kontrole hospodaření
c) upozorňování Prezidenta a Výkonného výboru na zjištěné nedostatky a předkládání návrhů na
jejich odstranění
d) kontrola dodržování stanov spolku
e) účastnit se jednání Výkonného výboru
f) podání návrhu na vyloučení člena ze spolku
3) Kontrolní komise má tři členy, kteří jsou voleni Členskou schůzí. Ze svých členů volí předsedu
kontrolní komise spolku, který řídí a organizuje její činnost. Funkční období členů Kontrolní
komise je tříleté. Členství v Kontrolní komisi je neslučitelné s členstvím ve Výkonném výboru.
4) Kontrolní komise se schází nejméně jednou ročně nebo dle potřeby. Jednání a hlasování
kontrolní komise rovněž může proběhnout elektronickou formou.

Část třetí

Čl. 15

Zánik a likvidace Spolku
1) Spolek může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze
nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
2) Při zániku spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní
od svého jmenování do funkce soupis jmění spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle
spolku a na internetových stránkách spolku všem členům spolku.
3) Při zániku spolku likvidátor vypořádá závazky spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na
rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení
likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od
okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.
4) Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.
5) Po skončení likvidace likvidátor podá návrh na výmaz spolku ze spolkového rejstříku, čímž
spolek definitivně zanikne.

Čl. 16

Závěrečná ustanovení
Znění těchto Stanov bylo schváleno Členskou schůzí konanou dne 24. 10. 2015, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 24. 10. 2015