Chovatelství jako takové je velká zodpovědnost, práce s živými tvory a všichni chovatelé by se měli snažit o to, aby odchovávali zdravé, povahově vyrovnané a dobře stavěné jedince vzhledem ke standardu plemene.

Každý chovatel by se měl aktivně zajímat o dění kolem Tollerů a měl by dokonale znát standard plemene.

Měl by se vzdělávat v oblastech týkající se chovu psů obecně, zdraví plemene, povahových a pracovních vlastností Tollerů a měl by mít aktivní zájem na tom, aby plemeno prosperovalo a celkově se zušlechťovalo.

Po absolvování všech předepsaných náležitostí chovatelského klubu, které je nutno splnit pro uchovnění feny, následně po jejím uchovnění a zaregistrování chovatelské stanice FCI čeká chovatele krok nejdůležitější a to výběr krycího psa ke své feně.

Samotný výběr by měl začít doma, u feny, kterou plánujeme nakrýt a to hodnocením jejích slabých a silných stránek jak z exteriérového hlediska, hlediska povahy a neposlední řadě ze zdravotního hlediska. Takovéto zhodnocení vyžaduje jak znalost standardu plemene, tak objektivní posouzení, přičemž toto může být u začínajícího chovatele kámen úrazu, protože k takovému posouzení může přistupovat spíše subjektivně. Ať už je to dáno láskou, kterou ke své fence chová a chyby si nepřipouští, ale i neznalostí standardu a celkové situace ohledně plemene. Proto pro takové chovatele, kteří to myslí s chovatelstvím vážně, bude vhodné, aby kontaktovali osoby, které mají o plemeni přehled a vyznají se v problematice chovatelství a plemenitby.

S ohledem na zdraví odchovů by měli být využity všechny dostupné prostředky, aby bylo možné zjistit možné rizika a mohli je u plánovaného vrhu eliminovat díky vhodnému spojení chovného páru.

Chovatel by měl mít jasno, čeho chce v daném vrhu dosáhnout, měl by mít chovatelský cíl a záměr a měl by být schopný odpovědět na otázku, co od tohoto vrhu čeká a proč vybral zrovna tento chovný pár. Odpověď by rozhodně neměla znít v tom smyslu, že má svojí fenku moc rád a rád by jí dopřál jednou za život štěňátka.

Pokud bude mít chovatel jasno, čeho chce v daném vrhu dosáhnout, výběr krycího psa bude vždy jednodušší. Cílem ovšem nemůže být odchování šampiona. Zaměřit se chovatel musí na specifické exteriérové, zdravotní a povahové vlastnosti. Kombinace všech třech kritérií většinou funguje nejlépe.

Jakmile zhodnotíme klady a zápory naší feny můžeme začít se sestavováním seznamu potenciálních krycích psů.

Nezapomínejte, že plemeno Toller je málopočetné plemeno, u kterého je nutné dodržovat zásady chovu v málopočetné populaci


Některé ze zásad, které je dobré mít neustále na paměti:

  • Neopakujte stejné spojení rodičovského páru – výjimka může být u vrhů, který byl z větší části vyexportován do zahraničí a u kterého byla zjevná kvalita
  • Vylučte úzkou příbuzenskou plemenitbu u plemene Toller je nanejvýše žádoucí co nejnižší možná příbuznost viz COI a AVK
  • Sestavte pár s co nejmenším počtem společných předků
  • Chovatelé by měli využívat co největší množství chovných jedinců

Nejčastějšími kritérii při výběru krycího psa jsou:

Pohodlí – krycí pes bydlí blízko nás

Cena – nejlevnější krycí pes

Rodokmen – množství šampionů v rodokmenu

Tato kriteria nejsou pro výběr vhodného krycího psa dostačující, protože žádné z nich nezohledňuje přednosti a nedostatky feny. Navíc se vůbec neslučují s pravidly pro chov málopočetného plemene.  Cena, dostupnost a výstavní výsledky opravdu nejsou dobrými důvody.

Správný přístup k výběru krycího psa vždy zahrnuje studium jeho rodokmenu, předností a nedostatků, zdravotního stavu, povahy a kvality jeho potomků.

Ani zeměpis ani ekonomika nemají nic společného s jeho genetickou výbavou a tím jak je schopen upevnit přednosti.

Buďte připraveni na to, že vhodný partner pro fenku se může nacházet za hranicemi naší země a to často ne zrovna blízko.

Pro kvalitní chovatele, kterým jde především o plemeno, jeho prosperitu a vývoj, bydliště krycího psa nemůže hrát roli.

Nezapomeňte!!! Jedince s vadou určitého znaku spojujeme pouze s jedincem, který je v daném znaku bezvadný!!!

To znamená např., že pokud máte fenu subtilnější postavy, budete pro ni hledat standardně středně stavěného psa a nebudete jí spojovat s opačným extrémem a to velmi mohutným psem. Toller má být dle standardu středně silný. Spojením extrému nedocílíte zlaté střední cesty, genetika není matematika, naopak by se ve vrhu objevili buď subtilní jedinci, nebo velmi mohutní. Ani jedno není u plemene žádané.

Kdybychom požádali o radu Mendela pravděpodobně by se nás ptal na to, jestli rodiče dávají potomky vyrovnané velikosti, typu a barvy protože svými pokusy si ověřil, že rodiče kteří pocházejí z nevyrovnaných vrhů, budou také produkovat nevyrovnané vrhy a podobnost s jejich rodiči nebude zaručena. Tuto teorii si ověřil v roce 1860 a my bychom ji dnes neměli ignorovat.

Hodnocení krycích psů musí být systematické a zahrnovat podrobnou analýzu jeho rodokmenu včetně příbuznosti jeho předků.

Ke zhodnocení psů a fen se obecně používá následujících kritérií:

Frekvence výskytu žádaných vlastností ve třech generacích rodokmenu

Frekvence výskytu žádaných vlastností mezi jejich sourozenci

Počet nositelů nebo postižených jedinců mezi jejich sourozenci a ve třech generacích jejich rodokmenu.